Korzyści wynikające z posiadania domu jednorodzinnego przekonują wielu inwestorów, którzy zastanawiają się nad podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy. To już nie tylko zapewnienie niezależności i spokoju we własnych czterech ścianach, ale i bardzo często ogromna przestrzeń użytkowa do zagospodarowania. Co ważne jednak, realizacja budowy domu jednorodzinnego wiąże się także z obowiązkami nakładanymi na właściciela przez Prawo budowlane, które reguluje czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom domu oraz sprawność wszystkich elementów budynku.

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego

Zgodnie z art. 61 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego powinien utrzymywać oraz użytkować obiekt budowlany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić jego użytkownikom warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem budynku. Chodzi tu przede wszystkim o dostęp do wody, energii elektrycznej i energii cieplnej oraz zapewnienie możliwości usuwania ścieków, wody odpadowej i odpadów.

Ponadto właściciel budynku mieszkalnego jest zobowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu podczas potencjalnego wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących w sposób wyraźny na obiekt, czynników związanych z działaniem człowieka oraz sił natury. W szczególnej mierze chodzi o ochronę przed:

– wyładowaniami atmosferycznymi;

– silnym wiatrem;

– intensywnymi opadami atmosferycznymi;

– osuwiskami ziemi;

– wstrząsami sejsmicznymi;

– zjawiskami lodowymi na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych;

– pożarami;

– powodziami,

w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub zagrożenie uszkodzeniem, które mogłoby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwo mienia.

Jak często należy kontrolować budynek mieszkalny?

Okresowa i ustawowa kontrola budynku mieszkalnego leżąca po stronie właściciela lub zarządcy obiektu to nie tylko obowiązek, z którego należy się wywiązać, aby uniknąć konsekwencji prawnych związanych z zaniechaniem kontroli, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo naszych domowników.

Ustawodawca wprawdzie wyłącza właścicieli domów jednorodzinnych z obowiązku corocznego przeglądu stanu technicznego elementów budowlanych, ale nakłada na nich pozostałe inspekcje, w których zakresie mieści się:

okresowa kontrola (co najmniej raz w roku) stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie zdrowia, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych;

– okresowa kontrola (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrola ta obejmuje także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej;

– kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia uwarunkowań zewnętrznych oddziaływujących w sposób wyraźny na obiekt, czynników związanych z działaniem człowieka oraz sił natury.

Każde zaniechanie obowiązkowej kontroli obiektów budowlanych kwalifikowanych jako budynki mieszkalne, poza narażeniem własnego bezpieczeństwa, może skutkować grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia przez Ubezpieczyciela budynku niedopełnienia obowiązku prawidłowego utrzymania obiektu budowlanego, może on odmówić nam wypłaty ubezpieczenia za powstałe w budynku szkody.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne