Studnie depresyjne

Studnia depresyjna jest głębokim odwiertem, w którego środku montowana jest wielostopniowa elektryczna pompa głębinowa. System tego rodzaju ma za zadanie odpompowywać wodę zbierającą się w wykopach. Działanie pompy polega na tłoczeniu wody z gruntu do powierzchni. W wyniku pracy pompy dochodzi do obniżenia poziomu okolicznych wód gruntowych. Odwadnianie terenów przy wykorzystaniu studni depresyjnych ma na celu osuszenie terenu i przygotowanie go przykładowo pod przyszłe prace budowlane.

Jak działa studnia depresyjna?
Wykonywane przy pomocy wiertnicy studnie depresyjne są skutecznym i często wykorzystywanym sposobem odwadniania wykopów. Po odpowiednim przygotowaniu studni wprowadza się do niej elektryczną pompę głębinową o średnicy dopasowanej do wielkości i wydajności danej studni. Pompy tego rodzaju i specyfika ich pracy wymagają, by były one nieustannie zanurzone w wodzie. Każda studnia powinna być również wyposażona w odpowiedni filtr z wielkością porów dostosowaną do rodzaju gruntu i stopnia jego przepuszczalności. Należy pamiętać, że możliwość zastosowania systemu studni depresyjnych zasadniczo uzależniona jest od dużej przepuszczalności gruntów w ich warstwie wodonośnej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najlepszą przepuszczalnością charakteryzują się grunty składające się z drobnego żwiru. Z kolei najmniejszą wodoprzepuszczalność wykazują grunty iłowe.

Odwadnianie wykopów głębokich
Ich podstawową funkcją jest obniżenie poziomu wód gruntowych w głębokich wykopach, które stanowią integralny element szeroko pojętego budownictwa, w tym przede wszystkim budownictwa komunikacyjnego, hydrotechnicznego, podziemnego i ogólnokubaturowego. Specyficzne warunki terenowe wymagają analizy terenu pod kątem ewentualnych zagrożeń. Osuszanie głębokich wykopów odgrywa w tej kwestii kluczową rolę, chociażby ze względu na eliminowanie potencjalnego zagrożenia osuwania się gruntu pod wpływem działania wód. Przykładowe prace wymagające zastosowania tego rodzaju systemu odwadniania to budowa sieci kanalizacyjnej, wznoszenie budynków czy tworzenie tuneli pod realizację konkretnych konstrukcji. Co ważne, studnie depresyjne stosowane są w miejscach, w których grunty spoiste zalegają w podłożu gruntowym i niemożliwe jest zastosowanie agregatów igłofiltrowych.

Osuszanie budynków i wykopy fundamentowe
Oprócz opisanej wyżej funkcji, jaką pełnią studnie depresyjne, ich zastosowanie może być uzasadnione również w innych przypadkach. Po pierwsze moduły tego typu sprawdzają się do osuszania już istniejących budynków i konstrukcji. Może się też zdarzyć, że zrealizowane inwestycje, szczególnie te zlokalizowane w pobliżu źródła wody, podlegając jej działaniu, ulegają namakaniu. W takiej sytuacji zasadne staje się wykopanie studni depresyjnej mającej za zadanie osuszenie podmokłego gruntu i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia takie sytuacji w przyszłości. Warto podkreślić, że studnia musi być wykonana w taki sposób, by powstałe leje depresyjne nachodziły na siebie. Kolejną sytuacją, w której warto zastosować system studni depresyjnych, jest konieczność zniwelowania naporu hydrostatycznego działającego na wykopy fundamentowe. Umożliwia to stabilizację gruntu i prowadzenie dalszych prac w bezpiecznych warunkach. To właśnie jakość fundamentów stanowi bowiem o stabilności wznoszonej konstrukcji.

Decyzja o wykonywaniu studni depresyjnej zawsze powinna być podejmowana w oparciu o aktualne dane oraz na podstawie bieżących warunków środowiskowych, w których prowadzone są prace budowlane. Ze względu na niezawodność i praktyczność oraz przez wzgląd na rentowność takiej inwestycji, rozwiązanie w postaci studni depresyjnych cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów i projektantów.

źródło: hgs.waw.pl – geotechnika Warszawa