Czym rozni sie faktoring od windykacji

Pojęcie windykacji współcześnie oznacza dochodzenie roszczeń za pomocą środków regulowanych w przepisach prawnych. Zmierza ona do odzyskania przeterminowanych należności od dłużnika w imieniu wierzyciela. Innym obecnie stosowanym rozwiązaniem jest faktoring. Czym różnią się te sposoby odzyskiwania należności?

Rodzaje windykacji

Jeśli chodzi o windykację, może przybierać różne formy, w zależności od okoliczności i charakteru czynności. Po pierwsze wyróżniamy windykację polubowną. Polega ona na monitorowaniu dłużnika i podjęciu negocjacji, które mają doprowadzić do spłaty zaległej sumy. Poza tym istnieje także windykacja sądowa. Stosuje się w przypadku, gdy dłużnik nie chce współpracować. Wówczas można uzyskać sądowy wyrok, a nawet nakaz zapłaty, który jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Mówiąc o windykacji, należy również wspomnieć o tej komorniczej i pokomorniczej. W tych przypadkach usługa obejmuje pełną obsługę kontaktów z komornikiem. Do zadań komornika należy: przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości. Jest jeszcze windykacja karna, która ma na celu prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi.

Na czym polega faktoring?

Mówiąc w skrócie, faktoring jest finansowaniem bieżącej działalności. Jak to wygląda w praktyce? Firma otrzymuje należne środki wcześniej niż było to określone na fakturze dla kontrahenta. Od tego momentu to faktor zajmuje się uregulowaniem płatności zawartych z odbiorcami firmy. Faktoring stosuje się do należności, których termin jeszcze nie minął. Często faktoring stawia się równi ze sprzedażą wierzytelności. Nie jest to jednak do końca prawdziwe stwierdzenie, ponieważ ta forma finansowania łączy cechy różnego rodzaju umów i ich elementów (cesje wierzytelności, umowy zlecenia, dyskonta).

Faktoring wykorzystywany jest w różnych sytuacjach, m.in. gdy firma pragnie zwiększyć sprzedaż, nie ma zdolności kredytowej, chce poprawić bilans firmy, występują problemy z rozliczaniem kontrahentów czy w momencie gdy celem jest ograniczenie ryzyka braku zapłaty.

Jakie są formy faktoringu?

Faktoring może podobnie jak windykacja przybierać różne formy. Po pierwsze mamy do czynienia z faktoringiem pełnym. Jest to sytuacja, gdy faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika oraz sam dochodzi zwrotu pieniędzy. Aby to działanie było legalne, konieczne jest zobowiązanie stron. Bez niego mówimy o faktoringu niepełnym. Poza tym na rynku występuje również takie pojęcie jak faktoring mieszany. W takiej sytuacji ryzyko z niewypłacalnością jest rozłożone proporcjonalnie na obie strony.

Występuje jeszcze inny podział – ze względu na formę płatności wyróżniamy faktoring: dyskontowy i odsetkowy. W pierwszej sytuacji, w faktoringu dyskontowym obserwujemy, że kwota faktury jest pomniejszana o dyskonto (opłaty, prowizje, odsetki faktora). Jeśli chodzi o faktoring odsetkowy, tu sprawa wygląda inaczej. Osoba poddająca się usłudze, otrzymuje zaliczkę stanowiącą około 80% wartości faktury. Jest ona rozliczana dopiero w terminie spłaty należności, a odsetki naliczane są za rzeczywisty czas korzystania z finansowania.

Różnice między faktoringiem a windykacją

Wypunktowanie różnic wiąże się z podsumowaniem obu form. W faktoringu znacząca jest elastyczność. Wykorzystujemy go do finansowania, co w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli chodzi o windykację, firmy korzystają z niej najczęściej, gdy liczy się czas. Podstawą działania jest fakt, że termin uregulowania faktury upłynął, a zaległe należności nie wróciły. Znaczącą różnicą jest koszt usługi. W faktoringu działa to tak, że im większe ryzyko, tym więcej płacimy. Przy windykacji koszty ustalane są na podstawie wieku, kwoty należności i jej struktury.

Na co się zdecydować?

Przed podjęciem decyzji warto zadać sobie pytanie: za co chcemy płacić, jaki czas przewidujemy na działanie, czego w zamian oczekujemy, jakie budżet przeznaczamy. Forma zabezpieczenia się przed niewypłacalnością powinna być dobrana zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Obecnie usługi windykacyjne korzystają z najbardziej efektywnych, dostępnych globalnie narzędzi do odzyskiwania należności dla firm. To sprawia, że stale podnosi się skuteczność działań firm windykacyjnych.