Rynek fotowoltaiki w Polsce

18 czerwca 2019 roku ukazał się raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”. Każdego roku Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje takie opracowanie we współpracy z licznymi firmami działającymi w branży fotowoltaicznej. Stanowi on podsumowanie aktualnego stanu rynku PV i panujących na nim trendów. Lektura tego dokumentu pozwala nam śledzić rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego.

System aukcyjny OZE – na czym polega?

Rynek fotowoltaiki w Polsce obecnie regulowany jest przez system aukcyjny. U jego podstaw leży założenie, że to rząd decyduje, ile energii odnawialnej zostanie wytworzonej każdego roku. W ramach aukcji zostaną wyłonieni ci przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii po najniższej cenie. Wszyscy zwycięzcy uzyskują gwarantowaną cenę zakupu ich energii na okres 15 lat. Zaproponowana stawka jest oczywiście waloryzowana o poziom inflacji. Pierwsza taka aukcja miała miejsce w 2016 roku. W obecnej edycji prognozowana moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych ma wynieść 750 MW. Autorzy raportu uzyskali tę liczbę po przeanalizowaniu danych z ankiet przeprowadzonych wśród dostawców technologii fotowoltaicznej oraz inwestorów.

W raporcie przedstawiono informacje dotyczące czynników wpływających na opłacalność inwestycji w systemie aukcyjnym. Są to przede wszystkim cena sprzedaży energii, jakość technologii oraz wysokość nakładów inwestycyjnych. Przeciętny zdyskontowany okres zwrotu tego typu inwestycji wynosi w przybliżeniu 10 lat. Oczywiście pod warunkiem uzyskania maksymalnej możliwej ceny sprzedaży energii. Nakłady inwestycyjne nie mogą także przekroczyć pułapu 2,5 mln zł/MW. Taki przedsiębiorca może spłacić kredyt kilka lat przed zakończeniem kontraktu różnicowego na sprzedaż energii, który zawarto po wygranej aukcji. Co więcej, przez kolejne 10 lat, instalacje PV wyposażone w panele słoneczne powinny funkcjonować bez problemów. Branie udziału w aukcjach OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki jest więc opłacalne dla przedsiębiorców dysponujących wystarczającym kapitałem.

Mikroinstalacje PV

W lutym 2019 roku mikroinstalacje fotowoltaiczne wytwarzały w sumie 350 MW energii. Około 75% tej mocy generowanych jest przez instalacje o mocy nieprzekraczającej 50 kW. W większości są to więc instalacje montowane przez prosumentów indywidualnych, czyli osoby fizyczne, które zdecydowały się na montaż fotowoltaiki w swoim gospodarstwie domowym. Reszta instalacji należy do prosumentów biznesowych – samorządów i przedsiębiorstw generujących pomiędzy 10 a 50 kW energii. Właściwie dobrane instalacje PV stanowią racjonalną inwestycję dla przedsiębiorców w dobie rosnących cen energii elektrycznej wytwarzanej z węgla.

Raport przede wszystkim wskazuje, jak dynamicznie rozwija się ten rynek w ostatnich latach. Na koniec 2018 roku moc wszystkich zainstalowanych w naszym kraju instalacji fotowoltaicznych wynosiła ok. 500 MW, a już po kilku miesiącach, końcem maja 2019 roku przekroczyła 700 MW. Według prognoz łączna moc instalacji na koniec tego roku może wynieść nawet 1,5 GW, co oznacza, że w ciągu 2 lat moc uzyskiwana z instalacji PV wzrosłaby trzykrotnie!

Prognozy dla sektora fotowoltaicznego zawarte w raporcie IEO

Biorąc pod uwagę projekty rozwoju krajowej energetyki (KPEiK 2030 i PEP 2040), polski rząd będzie kontynuował działania mające na celu pobudzenie rozwoju rynku fotowoltaicznego. Jest to jedyny sposób na zrealizowanie wyznaczonych celów zakładających 25-procentowy udział fotowoltaiki w całości zasobów energetycznych w Polsce do 2040 roku. Wartość inwestycji w rynek PV w 2019 roku przekroczy poziom 3,5 mld zł. Polskie inwestycje w energetykę odnawialną będą się skupiały właśnie na fotowoltaice. Głównym motorem napędowym tego procesu pozostaną prosumenci korzystający ze wsparcia finansowego rządu. Stopniowo będzie jednak wzrastał udział farm słonecznych oraz autoproducentów. Jak przypuszczają eksperci, w miarę postępowania komercjalizacji tej branży na znaczeniu zyskają banki inwestycyjne.

Wnioski z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej są jasne — ten sektor OZE przez najbliższe kilka lat doświadczy dynamicznego rozwoju. Oznacza to istnienie licznych szans dla firm planujących inwestować w rozwiązania PV. Polska stopniowo dąży do osiągnięcia pozycji jednego z liderów fotowoltaiki w Unii Europejskiej.